Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Ανακοινώσεις Για Αγρότες

Υπο-Μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και αποτελεί τον μοναδικό Φορέα στην Ζάκυνθο και ένας από τους συνολικά τρείς, Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Οι αλλαγές που εισάγει η νέα ΚΑΠ για την «πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», απαιτούν την εύκολη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, πρόσβαση των Ελλήνων γεωργών σε  επιστημονική στήριξη από γεωπόνους, οικονομολόγους, κτηνίατρους κ.λ.π.  

Με τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 καθιερώνεται Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις.

Η εταιρεία μας θα δραστηριοποιηθεί στα πλαίσια του Υπό- Μέτρου 2.1 στα Ιόνια Νησιά, με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση, επιστημονική υποστήριξη και υποβοήθηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα ενταχθούν στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών. 

 Το Υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και αφορά την παροχή

στήριξης στους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που θα κριθούν δικαιούχοι  για

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

 Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

 Στόχοι του Υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος.

Τι κερδίζει ο γεωργός από την λήψη συμβουλών 

Λήψη δωρεάν συμβουλών  και επιστημονική υποστήριξη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Βελτίωση οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης του γεωργού.

Απόκτηση πλεονεκτήματος για ένταξη της εκμετάλλευσης σε προγράμματα, ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης κ.λ.π με επιπλέον μοριοδότηση λόγω της λήψης συμβουλών.

Δημιουργία σταθερής και εποικοδομητικής σχέσης συνεργασίας, μεταξύ του γεωργού και του Φορέα παροχής των συμβουλών σε μόνιμη βάση, που θα αποτελέσει την βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω και από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών στη βάση των απαιτήσεων που εισαγάγει η νέα ΚΑΠ.

Διασφάλιση της σωστής και αποτελεσματικής ανταπόκρισης των γεωργών στις Κανονιστικές  απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους (ΟΣΔΕ) και την λήψη των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.

Με ποια διαδικασία θα λάβει ο γεωργός τις συμβουλές       

Στο πρώτο στάδιο θα υπογραφεί Σύμβαση μεταξύ του Φορέα και του ωφελούμενου Γεωργού.

Ακολούθως θα υπάρξει η πρώτη επίσκεψη του Γεωργικού συμβούλου στην εκμετάλλευση για καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σύνταξη και η κατάρτιση της συμβουλής και δεύτερη επίσκεψη στη γεωργική εκμετάλλευση για την από κοινού συμφωνία του Γεωργικού συμβούλου με τον παραγωγό για την εφαρμογή της συμβουλής.

Ακολούθως και αφού  εφαρμοστεί η συμβουλή, θα ακολουθήσει εκ νέου επίσκεψη του Γεωργικού συμβούλου στην εκμετάλλευση για να επαναξιολογηθούν τα αποτελέσματα.  

Ακολούθως παραθέτουμε τα είδη συμβουλών που μπορούν να λαμβάνουν οι γεωργοί:

Σ.1.1. Πολλαπλή συμμόρφωση

Σ.1.2. Πρασίνισμα

Σ.1.3. ΣΟΔ/Agro

Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού /Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης

Σ.2.2.Ορθή διαχείριση υδάτων /Ορθολογική χρήση λιπασμάτων /Μείωση ρύπανσης υδάτων

Σ.2.3.Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων

Σ.3.1. ΟΦΠ

Σ.4.1. Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή

Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία

Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας

Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή

Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 –Γεωργοπεριβαλλοντικά

Σ.6.1. Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ

Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής

Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί

Σ.6.4. Καθετοποίηση 

Σ.6.5. Προσανατολισμός στην αγορά

Η μόνιμη και σταθερή  συνεργασία του γεωργού με τον Γεωργικό Σύμβουλο, θα αποτελέσει την αφετηρία για την αναβάθμιση της πρόσβασης των παραγωγών στην ενημέρωση που τους αφορά, στην προσαρμογή τους στις Κανονιστικές απαιτήσεις της ΚΑΠ, στη έναρξη της διαδικασίας για την δημιουργία νέων Συλλογικών σχημάτων, στην εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων και αξιοποίησης ψηφιακών βάσεων δεδομένων για την «γεωργία ακριβείας» με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μείωση του κόστους παραγωγής και εφαρμογή γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται και η ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.    

Πιστοποιημένος Φορέας Α” | ΟΣΔΕ

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α’ Βαθμού (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων – ΚΥΔ), υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την Υ.Α. 2304/24751/03-03-2017

Κλείσε Ραντεβού
Μετάβαση στο περιεχόμενο