Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) – Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) – Δηλώσεις ΟΣΔΕ

 Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), όπως τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2015, στοχεύει στη σταδιακή σύγκλιση προς έναν ενιαίο δικαίωμα για όλους τους γεωργούς στο μέλλον, στην απλοποίηση του τρόπου χορήγησης των ενισχύσεων και στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης μέσα από μια ευρεία μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της. Πλέον, μέσα από τους δυο Πυλώνες χρηματοδότησης, των Άμεσων Ενισχύσεων και των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης επιδιώκεται η άμεση στήριξη του εισοδήματος του γεωργού και η συντήρηση των γεωργικών περιοχών. Με μια και μοναδική αίτηση, την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που καταθέτει ο δικαιούχος γεωργός μπορεί να λάβει άμεσα οικονομική ενίσχυση ανάλογα με τις εκτάσεις ή τον αριθμό ζώων, ενώ οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί και επιταχυνθεί μέσα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονική βάση δεδομένων, σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων και καταγραφής των ζώων, σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου που υποβάλλει ενιαία αίτηση.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένος φορέας υποδοχής ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης ή αλλιώς Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων και λειτουργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των γεωργών για την υποβολή και παρακολούθηση των αιτήσεων. Στόχος μας είναι η εξάντληση κάθε δικαιώματος ενίσχυσης για λογαριασμό των αγροτών που θα εμπιστευτούν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας για την ένταξή τους στο καθεστώς Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Η επιτυχία μας βασίζεται στη μεθοδικότητα και στην αυστηρά προσδιορισμένη πρακτική μας:

 • λειτουργούμε σε όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, εντείνοντας τις εργασίες και επεκτείνοντας το ωράριο εργασίας μας για την εξυπηρέτησή σας εντός των προθεσμιών, σε περιόδους κατάθεσης αιτήσεων,
 • φροντίζουμε για την ορθή συμπλήρωση της ΕΑΕ, ώστε τα δηλωθέντα στοιχεία των δικαιούχων να αντιστοιχούν στα υποβληθέντα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
 • τα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία των αιτήσεων, καθώς και όποιο άλλο ηλεκτρονικό έγγραφο απαιτείται καταχωρούνται παρουσία και με την υπογραφή των δικαιούχων και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους (ομοίως διορθώνονται τυχόν σφάλματα, κατά τους διασταυρωτικούς ελέγχους).
 • παρακολουθούμε την ενιαία αίτηση από την υποβολή μέχρι και την πληρωμή της,
 • σας ενημερώνουμε άμεσα και αποτελεσματικά σε όλη τη διάρκεια της αποσφαλμάτωσης και των διασταυρωτικών ελέγχων,
 • σας υποστηρίζουμε τεχνικά και για τοπογραφικές εργασίες στο πλαίσιο της αίτησης,
 • σας παρέχουμε νομική συνδρομή σε περίπτωση ελλιπούς διεκπεραίωσης της αίτησή σας.

 Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι Ενεργοί Γεωργοί (αγρότες), δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα, δηλαδή παράγουν, εκτρέφουν ζώα ή καλλιεργούν γεωργικά προϊόντα (συγκομιδή, άμελξη, αναπαραγωγή και εκτροφή ζώων για γεωργική εκμετάλλευση) ή/και διατηρούν τη γη σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια (αρόσιμες εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, βοσκότοποι, δενδρώνες).

Ταυτόχρονα, οι επιλέξιμες γαίες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίων ¾    0,05 εκτάρια καλλιεργήσιμων εκτάσεων

¾    0,03 εκτάρια ελαιοτεμαχίων (βασική ενίσχυση)

¾    0,01 εκτάρια ελαιοτεμαχίων (μικρά νησιά Αιγαίου)

Επιλέξιμοι βοσκότοποι Γη όπου επικρατούν τα αγρωστώδη/ποώδη φυτά,
εκτός αμειψισποράς επί τουλάχιστον 5 έτη. Οι διαθέτοντας ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης 0,7 ΜΜΖ*/εκτάριο, η οποία υπολογίζεται με βάσει τον αριθμό βοοειδών ή/ αιγοπροβάτων ή αυτοί στους οποίους διατηρείται η ποώδης βλάστηση έως 70 cm.
Επιλέξιμες αρόσιμες καλλιέργειες Γη που καλλιεργείται, γη διαθέσιμη για καλλιέργεια
(αγρανάπαυση) και γη υπό θερμοκήπια.
Επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες Δενδρώνες, αμπελώνες και λοιπές μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες που καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο
τουλάχιστον 5 ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές (+φυτώρια).
Να καλλιεργείται άνω του 50% της γης.

 

*Η Μονάδα Μεγάλου Ζώου ισοδυναμεί με 0,15 αιγοπρόβατα, 0,20 βοοειδή κάτω των 6 μηνών, 0,60 βοοειδή 6 – 24 μηνών και 1 βοοειδές άνω των 24 μηνών.

 


Άμεσες Ενισχύσεις

Το Εθνικό Ανώτατο Όριο άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή η συνολική αξία όλων των χορηγούμενων δικαιωμάτων στη χώρα μας, σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, διανέμεται στις παρακάτω άμεσες ενισχύσεις:

 • η βασική ενίσχυση (53%), η οποία χορηγείται σε καθεμία από τις τρεις περιφέρειες χρήσεων γης: βοσκότοπους (25%), αρόσιμες (47%) και ορισμένες μόνιμες (28%) καλλιέργειες (αμπελώνες, δενδρώνες),
 • η πράσινη ενίσχυση, η οποία χορηγείται στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης και αποτελεί ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης (30%),
 • η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας (2%),
 • οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, ως ποσό στήριξης ανά επιλέξιμη μονάδα (επιφάνειας ή ζώου), σε συγκεκριμένους σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή (10%),
 • και τις ενισχύσεις για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου (5%).

Η πράσινη ενίσχυση και η ενίσχυση για νέους γεωργούς συνδέονται και εξαρτώνται από τη βασική ενίσχυση, σε αντίθεση με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τις ενισχύσεις για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου, οι οποίες  χορηγούνται ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση ή όχι των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.


Πράσινες Ενισχύσεις

Εφόσον είστε δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης, σημαίνει ότι τηρείτε μεταξύ άλλων και τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον ή τις ισοδύναμες πρακτικές, σε όλες τις επιλέξιμες εκτάσεις σας. Δηλαδή εφαρμόζεται:

 • διαφοροποίηση καλλιεργειών,
 • διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων και
 • ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση

Αποτελούν προϋπόθεση για τη διασφάλιση δικαιώματος βασικής ενίσχυσης και εάν δεν εφαρμόζεται προβλέπονται κυρώσεις. Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται οι μόνιμες και οι βιολογικές καλλιέργειες.

Στόχος της νέας ΚΑΠ είναι και η ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στον πρωτογενή τομέα. Πλέον η συνιστώσα οικολογικής μέριμνας αποτελεί βασικό στοιχείο των άμεσων ενισχύσεων, καθώς καθορίζεται υποχρεωτικά στο 30% της επιδότησης.


Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας

Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που θα καταθέσουν ΕΑΕ για ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, χορηγούνται πέραν της βασικής και μιας επιπλέον ενίσχυσης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων δικαιωμάτων του νέου γεωργού με το 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο νέος γεωργός.

Ως νέοι γεωργοί νοούνται τα Φυσικά Πρόσωπα με πρώτη υποβολή αίτησης το τρέχον έτος, εφόσον:

 • δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής
  της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και
 • είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης

Επιπλέον, ως νέοι γεωργοί νοούνται και Νομικά Πρόσωπα εφόσον δικαιούνται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιμα εκτάρια και εφόσον ο οικονομικός διαχειριστής της εταιρίας, είναι νέος γεωργός.

Ανώτατο όριο πρόσθετης ενίσχυσης είναι τα 25 δικαιώματα ανά δικαιούχο ενώ η περίοδος χορήγησής της φθάνει τα 5 έτη.


Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση ή όχι των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χορηγείται συνδεδεμένη στήριξη για τα παρακάτω προϊόντα, ως ποσό στήριξης ανά επιλέξιμη μονάδα (επιφάνειας ή ζώου), καθότι αξιολογήθηκαν ως σημαντικοί τομείς με φθίνουσα παραγωγή. Η ετήσια ενίσχυση εκφράζεται ως το ανά μονάδα ποσό στήριξης.

Στον παρακάτω κατάλογο επιλέξιμων προϊόντων, παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες επιλεξιμότητας για τα προϊόντα που παράγονται στη Ζάκυνθο.

 1. Ρύζι
 2. Σκληρός Σίτος
 3. Θηλυκά Βοοειδή, με ελάχιστο αριθμό ζώων τα 6, ηλικίας 1,5-12 ετών και εφόσον έχουν γεννήσει από 1/1 εως 31/12/2017
 4. Βιομηχανική τομάτα
 5. Πορτοκάλια χυμοποίησης
 6. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
 7. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 8. Σπόροι σποράς
 9. Σπαράγγια
 10. Μεταξοσκώληκες
 11. Ζαχαρότευτλα
 12. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009.
 13. Ροδάκινα προς χυμοποίηση
 14. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009.
 15. Αίγες και Προβατίνες (νέο), με ελάχιστη παράδοση τους 4 τόνους γάλακτος (ΟΜΧ≤1.000.000/ml) και ελάχιστη απόδοση 100 κιλά γάλα ανά ζώο
 16. Κορινθιακή σταφίδα (νέο), με ελάχιστη έκταση αγροτεμαχίου 0,1 εκτάριο
 17. Καρποί με κέλυφος (νέο)
 18. Μήλα (νέο)
 19. Κρόκος Κοζάνης (νέο)
 20. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή (νέο), με ελάχιστη έκταση αγροτεμαχίου 0,1 εκτάριο.

Στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι χορηγείται ειδική ενίσχυση σύμφωνα με την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο.


Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη, να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας αλλά αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας (βοσκότοποι, αρόσιμες ή μόνιμες καλλιέργειες), στην οποία έχουν χορηγηθεί. Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού.

Σε περίπτωση που έχουν χορηγηθεί οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης τα προηγούμενα έτη, μπορούν δυνητικά να μεταβιβαστούν σε άλλο γεωργό, με ή χωρίς γη. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη, η γη θα πρέπει να είναι ισάριθμος ή μεγαλύτερος αριθμός επιλέξιμων εκταρίων. Επίσης μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά ή να εκμισθωθούν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τη λήξη της περιόδου εκμίσθωσης των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα υφίστανται οι κάτωθι κατηγορίες μεταβίβασης:

 • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης.
 • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης.
 • Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης.
 • Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς μίσθωση γης.
 • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.
 • Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς μίσθωση γης.
 • Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου βασικής ενίσχυσης (ΑΦΜ, επωνυμία, αλλαγή νομικού καθεστώτος).

Κάθε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων απαιτεί ειδικό χειρισμό καθώς παρουσιάζονται μεγάλες διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες, στις προϋποθέσεις, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στις επερχόμενες συνέπειες (π.χ. φορολογία).


Προθεσμίες

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς μέχρι 15/05 κάθε έτους για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις και μέχρι 09/06 κάθε έτους για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις με ποινή ανά ημέρα καθυστέρησης. Τροποποιήσεις επιτρέπονται μέχρι και τις 31-05-2017, ενώ οι εκπρόθεσμες τροποποιήσεις επιφέρουν ποινές ανά ημέρα καθυστέρησης.

Για το έτος 2017, δόθηκε παράταση των ανωτέρω προθεσμιών κατά ένα μήνα.


Κωδικός Υποβολής ή Εξουσιοδότησης

Οι αγρότες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω των ΚΥΔ παράγουν μοναδικό, εξαψήφιο «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο ΚΥΔ της επιλογής τους. Προκειμένου να εκδοθεί ο συγκεκριμένος κωδικός μεταβαίνετε  στην  ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017:

 1. Επιλέγετε «Κωδικός Υποβολής».
 2. Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ και επιλέγετε «Συνέχεια».
 3. Συμπληρώνετε τους κωδικούς TaxisNet που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ και επιλέγετε «Είσοδος».
 4. Επιλέγετε «Εξουσιοδότηση».
 5. Εμφανίζονται ΑΦΜ και Κωδικός Εξουσιοδότησης, ως επιβεβαίωση πιστοποίησης χρήστη και επιλέγετε «ΕΞΟΔΟΣ». Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς εφόσον εμφανιστεί το μήνυμα «Αποσυνδεθήκατε Επιτυχώς».

Λοιπές Έννοιες

Φορείς Β΄ βαθμού

 

Παραλαμβάνουν και διασταυρώνουν ΕΑΕ, λειτουργώντας ως φορείς αποσφαλμάτωσης υπό την έννοια ότι παράγουν αναφορές πιθανών σφαλμάτων που απαιτούν την τροποποίηση και τη εκ νέου υποβολή της οριστικής αίτησης
Εθνικό Απόθεμα Συγκεντρώνονται τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που δεν ενεργοποιούνται για περίοδο 2 ετών και διατίθενται ….
Περιφέρειες Για την κατανομή των ποσών, η χώρα διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες (κατηγορίες χρήσης γης), τους βοσκότοπους, τις καλλιεργήσιμες (αρόσιμες) και τις δενδρώδεις καλλιέργειες μαζί με τους αμπελώνες.
Δικαίωμα Βασικής Ενίσχυσης Νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση και ο οποίος γεννά δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης, ίση με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

 


 

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει ΕΑΕ το 2016, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών. Μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις στην αίτηση του προηγούμενου έτους, ενδεχομένως να ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, με στόχο την ορθή συμπλήρωση της ΕΑΕ του 2017.

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούντα, εφόσον πρόκειται να συμπληρωθεί η Ενιαία Αίτηση για πρώτη φορά είναι τα εξής:

 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου).
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ.
 • Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ.
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων ή τίτλων ιδιοκτησίας.

Κατά περίπτωση, απαιτείται η επισύναψη στην αίτηση σχετικών δικαιολογητικών είτε για την οριστικοποίησή της είτε για την πληρωμή της.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα και όποια πρόσθετα κριθεί ότι είναι αναγκαίο να προσκομισθούν, συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα και χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ελέγχου του γεωργού.

Πιστοποιημένος Φορέας Α” | ΟΣΔΕ

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α’ Βαθμού (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων – ΚΥΔ), υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την Υ.Α. 2304/24751/03-03-2017

Κλείσε Ραντεβού
Μετάβαση στο περιεχόμενο